Метою викладення курсу “Організація промислового виробництва” є формування у студентів комплексу знань про виробництво, виробничі системи, засвоєння ними основ організації виробництва, його загальних принципів, методів та положень незалежно від форм власності підприємств і на цій основі здобуття спеціальних знань та практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища.

Основні завдання курсу - вивчення закономірностей раціонального сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою найефективнішого їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.

   Діючи у ринкових умовах, використання логістики дає змогу своєчасно пристосуватися до мінливих ринкових умов, отримати переваги перед конкурентами. Крім того, виходячи з центристських позицій, логістика допомагає шляхом  аналізу витрат на рівні всього підприємства, знайти можливість їх скорочень.

   Мета дисципліни – формування системи знань про сутність і зміст роботи з управління матеріальними, інформаційними, грошовими та трудовими потоками в умовах ринкової економіки та конкуренції.

   Завданням дисципліни є набуття студентами практичних навичок у галузі логістики, плануванні та упpавлiннi матеріальними і супутніми їм потоками, оптимізації всіх господарських процесів на підприємстві при організації товароруху.