Інформаційна економіка як освітня дисципліна вивчає закономірності використання інформаційних чинників як компонентів економічної системи.

 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з питань сучасної політичної системи  суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.Знання, які студент здобуде, вивчаючи політологію, є теоретичним і методологічним підґрунтям для подальшого опанування функціональних і галузевих економічних дисциплін.

Мета курсу: Формування системи знань про релігійні феномени, закони та механізми виникнення і функціонування релігії, її основи і форми.

Завдання: Вивчення структури, понятійного апарату, основних етапів розвитку релігії та релігієзнавства; застосування імен засновників релігійних систем, відомих богословів, релігієзнавців, основного змісту священних писань; набуття вміння застосовувати здобуті знання для аналізу різноманітних суспільних явищ та в ситуаціях світоглядного вибору.

Історія економіки та економічної думки на методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкриває генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.