Мета дисципліни - оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним умінням управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери.

Завдання навчальної дисципліни:

знати сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, види та умови здійснення ефективної діяльності окремими ланками інфраструктури товарного ринку, методи раціональної організації та планування діяльності підприємств та організації інфраструктури товарного ринку, систему показників інфраструктури товарного ринку та методи їх формування;

уміти самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку як інфраструктури товарного ринку в цілому, так і її окремих підприємств та організацій.

Предмет дисципліни — діяльність суб’єктів інфраструктури товарного ринку із забезпечення ефективного функціонування сфери обігу та її інтенсифікації.

Метою дисципліни «Економіка торгівлі» є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо торгівлі як сфери обігу та виду економічної діяльності, економічних характеристик окремих видів торговельної діяльності, господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі, змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують.

Завданнями вивчення дисципліни «Економіка торгівлі» є:

- вивчення основних закономірностей функціонування підприємства торгівлі в ринковій економіці;

- опанування теорії та методологічних засад формування ресурсів і оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств торгівлі;

- засвоєння практичних навичок управління підприємством торгівлі у конкурентному середовищі;

- формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу торговельного підприємства;

- забезпечення розширеного відтворення на основі концепції інвестиційно-інноваційного розвитку.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- економічну характеристику окремих видів торговельної діяльності;

- місце торгівлі у системі споживчого ринку;

- економічну характеристику торговельного підприємства як суб'єкта господарювання, основні напрямки його господарсько-фінансової діяльності (операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова);

- засади управління оборотом торговельного підприємства та його товарне забезпечення;

- визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання;

- теоретичні засади управління трудовими ресурсами торговельного підприємства та системи їх матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та планування;

- теоретичні засади формування та використання майнових ресурсів (активів) торговельного підприємства, методичні підходи до їх аналізу та планування;

- теоретичні засади формування капіталу торговельного підприємства, методичні підходи до його аналізу та планування;

- механізм формування економічних результатів господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства;

- методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її підвищення;

- методичні підходи до інтегральної оцінки стану торговельного підприємства.

Завдання навчальної дисципліни: навчити методів планування та аналізу показників трудової діяльності підприємств, прищепити навички дослідження і використання способів збільшення ефективності мотивації праці, постійного пошуку резервів підвищення її продуктивності.

Предмет навчальної дисципліни — це суспільно-економічні трудові відносини на виробництві за ринкових умов.