«Економіка природокористування» має на меті формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише визначати рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення

Метою даного курсу є набуття знань з основних розділів прикладної економіки,організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування підприємництва, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Метою курсу є формування системи знань і практичних навичок щодо встановлення цін на товари в залежності від цінової політики, позиціонування на певному типі ринку, внутрішніх можливостей.

Предметом вивчення дисципліни є методологія ціноутворення на товари і послуги для прийняття економічно виважених управлінських рішень.