Навчальний курс «Логіка» спрямований на вивчення форм і законів правильного мислення, засобів і методів логічного опрацювання інформації, теорії аргументації, зокрема в діловому спілкуванні, на розвиток логічної культури мислення та умінь правильно виражати думку. 

Метою даного курсу є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Предметом вивчення дисципліни є процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку.

Мета курсу: забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності; ознайомити  із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм і плюралізм філософського мислення; створити умови для формування  світоглядно-методологічної культури студентів; логічно грамотно будувати свої міркування та обґрунтовувати власні висновки.